Koeling Informatie

Neil het enige systeem voor voorkoeling en daardoor uniek.

Dit revolutionair gepatenteerd systeem wat alleen aanwezig is bij de airco’s van Neil, zorgd voor
Mnaximale koeling zelfs in zijn zinderd hete dagen. Werk op 12 volten weegt slechts 12 kilo.

  • In een aparte ruimte altijf 1 liter voorgekoeld water om het filter re besprenkelen.
  • De zelfde ruimte houdt het water altijd voorgekoeld op ca 24 graden.
  • Indien nodig kan de voorkoeler ,waterremparaturen koelen tot wel 80 graden celsius.
  • Indien het warme water in de koelruimte komt word de onmiddellijk gekoeld.
  • Dit maakt het mogelijke om het filter continu nat te houden met gekoeld water.
Image

Twee koudetechnieken 

Conventionele koeling 

De gebruikelijke manier om een ruimte   te koelen is met airconditioning met behulp van een compressiekoelmachine. Hierbij brengt de compressor een gasvormig koudemiddel onder druk, doorgaans een waterstoffluorkoolstofverbinding (HFK). Bij het onder druk brengen van het gas, stijgt de temperatuur. Het koudemiddel stroomt vervolgens door een condensor, waar het warmte afgeeft aan de omgeving. Nu wordt het gas vloeibaar. Vervolgens stroomt het koudemiddel door een expansieventiel. Dat heeft twee effecten: het koudemiddel wordt een gas-vloeistofmengsel en de temperatuur daalt zover dat het koudemiddel warmte kan onttrekken aan de ventilatielucht. Dit gebeurt in een verdamper, waarin het middel weer volledig gasvormig wordt. Al met al produceert een compressiekoelmachine dus geen koude. Hij verplaatst alleen warmte van binnen een gebouw naar buiten. Dit gaat gepaard met een hoog energiegebruik (m.n. van de compressor). 

Verdampingskoeling 

Met water als koudemiddel Een alternatief voor compressiekoeling is verdampingskoeling met water als koudemiddel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het principe dat water verdampt als langs het oppervlakte lucht wordt geblazen, zoals kleren aan de waslijn drogen. Net als bij de compressorkoelmachine geldt dat voor verdamping warmte nodig is, die – direct of indirect – wordt onttrokken aan de ventilatielucht. Deze koelt hierdoor af. Er zijn twee vormen van verdampingskoeling: adiabatische ofwel nattebolkoeling en diabatische ofwel dauwpuntkoeling1. Daarnaast is er onderscheid tussen direct en indirect werkende systemen. Nattebolkoeling betreft een adiabatisch proces, waarbij de aangezogen lucht wordt gekoeld. De mate van temperatuurverlaging is daarbij afhankelijk van de temperatuur en de relatieve vochtigheid (% RV), ook wel de ‘natte bol’ genoemd van de aangezogen lucht². Nattebolkoeling wordt als direct of indirect systeem geleverd. Dauwpuntkoeling is een diabatisch proces. De mate van koeling is hierbij afhankelijk van het dauwpunt (het punt waarbij condensatie optreedt). In de praktijk ligt bij gelijke omstandigheden (gelijke temperatuur en vochtigheid van de lucht) het dauwpunt, en daarmee de uitgaande luchttemperatuur, 3 tot 4 oC lager dan bij nattebolkoeling. Dauwpuntkoeling wordt uitsluitend als indirect werkend systeem geleverd. Directe of indirecte koelsystemen Direct of indirect koelen heeft te maken met het rechtstreeks of het via een tweede luchtstroom benutten van de gekoelde lucht. De keuze voor één van de twee systemen heeft een groot effect op de relatieve vochtigheid van de ventilatielucht. Bij directe koeling is de RV hoog, wat bij hogere temperaturen het comfort verlaagt. Bij directe koeling, waarbij het tijdens het koelproces vrijkomend vocht in de te koelen ruimte wordt afgevoerd, zal de RV sterk oplopen. Ondanks voldoende koeling is er dan toch sprake van een minder aangenaam en soms zelfs benauwd aandoend klimaat. Personen die leiden aan astma hebben hiervan extra last. Concluderend betekent dit dat directe systemen minder geschikt zijn indien voor comfortdoeleinden wordt gekoeld. Dauwpuntkoeling Van de verschillende vormen van verdampingskoeling met water is indirecte dauwpuntkoeling het meest voor de hand liggende systeem voor toepassingen in de gebouwde omgeving. Tot enkele jaren geleden bevatten systemen gebaseerd op nattebolkoeling relatief dure voorzieningen, zoals warmtewisselaars, sproeikamers, pompen en complexe regeltechniek. Met de ontwikkeling van de indirect werkende dauwpuntkoeler kwamen eenvoudiger en daardoor ook goedkopere, systemen op de markt. Deze bestaan uit een tegenstroomwarmtewisselaar, die aan de buitenzijde een hygroscopische en vochtopnemende laag heeft die wordt bevochtigd. Proceslucht stroomt langs deze laag, die hierbij vocht afstaat door warmte te onttrekken aan ventilatielucht (die aan de binnenzijde van de warmtewisselaar stroomt). Op deze manier kan warme lucht van bijvoorbeeld 28 0C worden gekoeld naar 19 0C. Voor- en nadelen In het volgende bespreken we een aantal voor- en nadelen van indirecte dauwpuntkoeling. De nadelen zijn allemaal weg te nemen door aangevoerde lucht eerst te drogen. Die optie behandelen we na dit overzicht. Milieuwinst Water als koudemiddel is volledig milieuvriendelijk en veilig. Nu nog worden vooral HFK’s en ook nog wel HCFK’s (zoals R22) gebruikt. Die laatste groep koudemiddelen wordt vanaf 2015 geheel verboden, vanwege aantasting van de ozonlaag. HFK’s blijven wel toegestaan, maar gelden als ‘superbroeikasgassen’. Overheden stimuleren daarom het gebruik van natuurlijke koudemiddelen, zoals ammoniak, CO₂ en koolwaterstoffen (propaan/butaanmengsels). Het gebruik daarvan brengt wel veiligheidsrisico’s met zich mee. Water kent dat nadeel niet.

 

Energiebesparing
Dauwpuntkoeling levert 70 tot 80 procent energiebesparing op. De energetische prestatie van een koelmachine wordt weergegeven in een COP-waarde, de Coëfficiënt Of Performance. Deze geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid koude die wordt geproduceerd en het aandrijfvermogen. Hoe hoger de COP-waarde, hoe beter het rendement. De COP van de meeste compressiekoelmachines ligt tussen 2,3 en 3 en als warmtepomp bij circa 4. De COP van dauwpuntkoeling ligt tussen 10 en 20.
Comfortbeleving
Mensen ervaren dauwpuntkoeling als plezierig. Door de hogere inblaastemperatuur ontstaat nauwelijks tocht, dit in tegenstelling tot airco’s. Dauwpuntkoeling levert voortdurend 100 procent verse lucht. Minder onderhoud Ten opzichte van een compressorkoelmachine heeft een dauwpuntkoeler minder onderhoud nodig, vanwege het beperkte aantal bewegende delen (alleen de ventilator). Geen legionellarisico Bij een dauwpuntkoeler blijven lucht en water altijd strikt gescheiden van elkaar. Er is dan ook geen legionellarisico. Testen door TNO hebben dit aangetoond. Soms meer, soms minder koelvermogen Een voordeel van dauwpuntkoeling is dat het koelvermogen toeneemt naarmate de temperatuur van de buitenlucht stijgt. Bij conventionele compressorkoelmachines daalt het koelvermogen dan juist. Een nadeel is dat indirecte dauwpuntkoeling niet goed werkt bij een hoge luchtvochtigheid van de buitenlucht. Dan valt er immers weinig water meer te verdampen. 

 

 Bron ) Nl Enegie en klimaat 

Contact met ons

Camper & Caravan Parts B.V.
Boezemweg 51
2641 KG Pijnacker
T: 015-3695775
F: 015-3697610
KvK-nr. 71316558
BTW-nr. NL8586667553B01

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur

 

Gratis in schrijven Nieuwsbrief